پتروشیمی خراسان ۷۵۸ تومان برای ۶ماهه سود ساخت
پتروشیمی خراسان ۷۵۸ تومان برای ۶ماهه سود ساخت

پتروشیمی خراسان در ۶ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۷۵۸۰ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است.که رشد ۱۶۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.گفتنی سود ۳ماهه اول ۳۰۶۱ ریال و سود سه ماهه دوم ۴۵۱۹ ریال می باشد. درآمد های عملیاتی ۶ماهه ۱۸۷درصد و سود عملیاتی ۱۸۰ درصد نسبت به دوره […]

پتروشیمی خراسان در ۶ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۷۵۸۰ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است.که رشد ۱۶۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.گفتنی سود ۳ماهه اول ۳۰۶۱ ریال و سود سه ماهه دوم ۴۵۱۹ ریال می باشد. درآمد های عملیاتی ۶ماهه ۱۸۷درصد و سود عملیاتی ۱۸۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

پتروشیمی خراسان ۷۵۸ تومان برای ۶ماهه سود ساخت
به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پتروشیمی خراسان در ۶ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۷۵۸۰ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است.که رشد ۱۶۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.گفتنی سود ۳ماهه اول ۳۰۶۱ ریال و سود سه ماهه دوم ۴۵۱۹ ریال می باشد.
درآمد های عملیاتی ۶ماهه ۱۸۷درصد و سود عملیاتی ۱۸۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.