پایان سال مالی «شوینده» با سود ٢٣٢١ ریالی
پایان سال مالی «شوینده» با سود ٢٣٢١ ریالی

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در ١٢ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٢٣٢١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢۵ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ٢۶ درصدی به ٢۴٢ میلیارد تومان رسید.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در ١٢ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٢٣٢١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢۵ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ٢۶ درصدی به ٢۴٢ میلیارد تومان رسید.