(( پارس )) ثبات مقدار فروش را تجربه می‌کند
(( پارس )) ثبات مقدار فروش را تجربه می‌کند
بیشترین نرخ فروش را در بین دیگر محصولات این پتروشیمی، «استایرن منومر» با ۲ مبلغی نزدیک به ۲۸ میلیون تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داد، این نرخ فروش نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.

شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت مردادماه ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های عملیاتی خود را که حاصل از فروش محصولات بود، برابر با مبلغ ۵ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان به ثبت رساند، “پارس” درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه حاصل کرد بالغ‌بر ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.

“پارس” درآمد ماهانه که در پنجمین ماه از سال جاری کسب کرد مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور است. محصولاتی که این پتروشیمی طی این دوره ماهانه به فروش رساند شامل «اتان، پروپان، بوتان، پنتان، استایرن منومر، تولوئن» می‌شود.

درآمد ماهانه پتروشیمی پارس

“پارس” درآمد عملیاتی که در مردادماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولات در بازار داخلی به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته ۳ درصد کاهش درآمد داشت اما؛ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵۵ درصدی درآمد ماهانه خود بوده است.

پتروشیمی پارس طی این دوره سرمایه خود را ۴۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان به ثبت رساند، لازم به ذکر است که درآمد تجمیعی این پتروشیمی طی ۵ ماه گذشته افزایش ۵۶ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد.

بیشترین درآمدی که “پارس” در مردادماه از فروش محصولات به دست آورد مربوط به محصول «پروپان» بود که حدوداً یک هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان درآمدزایی را برای شرکت به همراه داشت، هر تن «پروپان» در مردادماه برابر با ۱۸ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

نرخ فروش محصول پروپان در مردادماه نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۳ درصد افزایش پیدا کرد، پس از پروپان بیشترین درآمدزایی را برای “پارس” محصول «اتان» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با یک هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان بود.

بیشترین نرخ فروش را در بین دیگر محصولات این پتروشیمی، «استایرن منومر» با ۲ مبلغی نزدیک به ۲۸ میلیون تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داد، این نرخ فروش نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.

مقدار فروش ماهانه پتروشیمی پارس

پتروشیمی پارس در مردادماه نزدیک به ۳۲۶ هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند، این مقدار فروش نسبت به ماه گذشته یک هزار و ۴۴۳ تن افزایش یافت و در مقایسه با سال مالی گذشته ۱۹ درصد افزایش را به همراه داشت.

پر فروش‌ترین محصول پارس طی این دوره ماهانه مربوط به «اتان» با ۱۲۲هزار تن بود که ۳۸ درصد از مقدار فروش ماهانه متعلق به این محصول بود