٨ دي، روز صنعت پتروشيمي
٨ دي، روز صنعت پتروشيمي

هشتم دی ماه در تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت گردید تا گوشه ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه نماید که در توسعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین نقشی ماندگار داشته اند

اقتصاد و بیمه – هشتم دی ماه در تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت گردید تا گوشه ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه نماید که در توسعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین نقشی ماندگار داشته اند .
گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه ،فرا رسیدن این روز را که به باور ما شما سرداران ظفرمند در بازنشر اخبار موفقیت بخش سنگر صنعت نفت به شایستگی آنرا عینیت بخشیده اید تبریک عرض میکنیم .