«وآیند»خبر از ارزیابی ملک خ نیرو هوایی توسط کارشناسان قوه قضائیه داد
«وآیند»خبر از ارزیابی ملک خ نیرو هوایی توسط کارشناسان قوه قضائیه داد

بانک آینده اعلام نمود گزارش ارزیابی ملک خیابان نیرو هوایی. با توجه به اینکه گزارش ارزیابی واصله فوق، متعلق به شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا(سهامی خاص) توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می باشد و گزارش ارزیابی سهام شرکت مذکور هنوز از سوی مرکز یاد شده ارائه نشده است و از طرف دیگر سهام شرکت مزبور در سرفصل سرمایه گذاری های بانک طبقه بندی شده است؛ لذا، تعیین مقیاس اثرات مالی رویداد متعاقباً اعلام می گردد

اقتصاد و بیمه – بانک آینده اعلام نمود گزارش ارزیابی ملک خیابان نیرو هوایی. با توجه به اینکه گزارش ارزیابی واصله فوق، متعلق به شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا(سهامی خاص) توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می باشد و گزارش ارزیابی سهام شرکت مذکور هنوز از سوی مرکز یاد شده ارائه نشده است و از طرف دیگر سهام شرکت مزبور در سرفصل سرمایه گذاری های بانک طبقه بندی شده است؛ لذا، تعیین مقیاس اثرات مالی رویداد متعاقباً اعلام می گردد.