” همراه ” با همراهی مثبت
” همراه ” با همراهی مثبت

شرکت ارتباطات سیار ایران در دی‌ماه میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را به همراه داشت

اقتصاد و بیمه – شرکت ارتباطات سیار ایران در دی‌ماه میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را به همراه داشت.