هلدینگ‌ها برای هر محصول کارگروه مشترک بازرگانی راه بیاندازند
هلدینگ‌ها برای هر محصول کارگروه مشترک بازرگانی راه بیاندازند

باید به ازای هر محصول، کارگروه مشترک بازرگانی ایجاد کنند تا قدرت چانه‌زنی در برابر تاجران کشورهای خارجی، بیشتر و حداکثر ارزآوری حاصل شود

اقتصاد و بیمه – مدیرعامل «پترول» با ارائه پیشنهادی به هلدینگ‌های پتروشیمی، گفت: باید به ازای هر محصول، کارگروه مشترک بازرگانی ایجاد کنند تا قدرت چانه‌زنی در برابر تاجران کشورهای خارجی، بیشتر و حداکثر ارزآوری حاصل شود.