هفته سلامت و روز جهانی بهداشت حرفه ای(هشتم تا پانزدهم ارديبهشت) را به کلیه همکاران محترم تبریک عرض می نمائیم
هفته سلامت و روز جهانی بهداشت حرفه ای(هشتم تا پانزدهم ارديبهشت) را به کلیه همکاران محترم تبریک عرض می نمائیم

با توجه به بستر سازی ها و برنامه ریزی های گذشته در سطح شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس و به منظور تحقق شعار بهداشت حرفه ای و ایمنی سازمان بین المللی کار ILO ,امسال فرصت مغتنمی است تا ” محیط کار ایمن و سالم, حق اساسی و بنیادی نیروی کار” و امکانات و شرایط جهت فراهم نمودن این حق اساسی برای کارکنان فراهم گردد

اقتصاد و بیمه – با توجه به بستر سازی ها و برنامه ریزی های گذشته در سطح شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس و به منظور تحقق شعار بهداشت حرفه ای و ایمنی سازمان بین المللی کار ILO ,امسال فرصت مغتنمی است تا ” محیط کار ایمن و سالم, حق اساسی و بنیادی نیروی کار” و امکانات و شرایط جهت فراهم نمودن این حق اساسی برای کارکنان فراهم گردد.

عنوان و جايگاه مجموعه ای پیشرو در تحقق الزامات HSE افتخاری ماندگار برای شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس است.

مدیریت بهداشت,ایمنی و محیط زیست