هدیه کارگران به سهامداران
هدیه کارگران به سهامداران

توییت مهرداد عظیمی، مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره هدیه‌ای که کارگران این گروه به سهامداران پرشمار فارس در روز کارگر دادند .

توییت مهرداد عظیمی، مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره هدیه‌ای که کارگران این گروه به سهامداران پرشمار فارس در روز کارگر دادند .