موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – جوابیه اداره ثبت در رابطه با اراضی کارخانه- گروه ب شرح رویداد: احتراماً پیرو نامه شفاف سازی این شرکت به شماره ۵۸۴۰-۱۴۰۰/tm مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷در خصوص اخطار اداری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فیروزکوه به استحضار می رساند پس از پیگیری های مجدانه هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت، […]

موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – جوابیه اداره ثبت در رابطه با اراضی کارخانه- گروه ب

شرح رویداد: احتراماً پیرو نامه شفاف سازی این شرکت به شماره ۵۸۴۰-۱۴۰۰/tm مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷در خصوص اخطار اداری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فیروزکوه به استحضار می رساند پس از پیگیری های مجدانه هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فیروزکوه طی نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۲۱۰۰۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ رسماً اعلام نمود که مفاد نامه اخطار اداری به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۲۱۰۰۷۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ اشتباه بوده و کان لم یکن تلقی می گردد و سند مالکیت شرکت به شماره سریال ۹۱۸۹۲۰ الف ۹۸ پلاک ۲۹ فرعی از سنگ ۲۰ اصلی به اعتبار خود باقی است.