نجات كودك تركيه اى پس از ٦٠ ساعت از زیر آوار توسط امدادگران هلال احمر
نجات كودك تركيه اى پس از ٦٠ ساعت از زیر آوار توسط امدادگران هلال احمر

كودك تركيه اى پس از ٦٠ ساعت از زیر آوار توسط امدادگران هلال احمر نجات یافت

اقتصاد و بیمه – كودك تركيه اى پس از ٦٠ ساعت از زیر آوار توسط امدادگران هلال احمر نجات یافت