نباید قراردادها یکطرفه به نفع دولت باشد
نباید قراردادها یکطرفه به نفع دولت باشد

اقتصاد و بیمه –  در سال ۱۴۰۲ قوه قضائيه اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی با دستگاه‌های حاکمیتی قرارداد ترکمانچای ببندند .  

اقتصاد و بیمه –  در سال ۱۴۰۲ قوه قضائيه اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی با دستگاه‌های حاکمیتی قرارداد ترکمانچای ببندند .