ناترازی گاز ، ریسک توسعه گازمحور پتروشیمی را افزایش داد/ دولت، نیم نگاهی به طرح های خوراک ترکیبی مایع بکند/ شعب جدید «کارون» باید در پتروشیمی ایران متولد شود
ناترازی گاز ، ریسک توسعه گازمحور پتروشیمی را افزایش داد/ دولت، نیم نگاهی به طرح های خوراک ترکیبی مایع بکند/ شعب جدید «کارون» باید در پتروشیمی ایران متولد شود

«علیرضا صدیقی زاده» با بیان اینکه کسری و ناترازی زمستانی گاز نشان داد که اتکا صرفا به طرح‌های پتروشیمی خوراک گازی اشتباه است، گفت: هم اکنون سهم خوراک‌های گازی به ۹۰ درصد رسیده که باید شاهد افزایش مصرف خوراک های مایع باشیم

اقتصاد و بیمه – «علیرضا صدیقی زاده» با بیان اینکه کسری و ناترازی زمستانی گاز نشان داد که اتکا صرفا به طرح‌های پتروشیمی خوراک گازی اشتباه است، گفت: هم اکنون سهم خوراک‌های گازی به ۹۰ درصد رسیده که باید شاهد افزایش مصرف خوراک های مایع باشیم.

 

مدیرعامل پتروشیمی «کارون» با اشاره به دستیابی به دانش تولید محصول وارداتی فوم پلی یورتان، از ایرانی سازی این محصول با خوراک مایع برای مصرف خودروسازان خبر  داد و گفت: امیدوارم با افزایش سهم خوراک‌های مایع مثل بنزن، تولوئن و… شاهد تولد زنجیره‌های مشابه کارون در پتروشیمی ایران باشیم.