مهندس گودرزی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت داروسازی سبحان انکولوژی منصوب شد.
مهندس گودرزی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت داروسازی سبحان انکولوژی منصوب شد.
به گزارش صدای بورس، بر اساس تصمیم هیات مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، مهندس گودرزی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

بر اساس تصمیم هیات مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، مهندس گودرزی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.