مهندس بدری مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس شد
مهندس بدری مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس شد
طی مراسمی مهندس بدری به عنوان مدیرعامل کیمیای پارس خاورمیانه معارفه شد .

🔹️به گزارش اقتصادبیمه ، ظهر امروز چهارشنبه ۳۱فروردین ماه، طی مراسمی با حضور مدیران هلدینگ پتروفرهنگ، محمدجواد بدری به عنوان
. مدیرعامل شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه معارفه شد.

شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۳ تحت شماره ۳۰۸۳۹۳ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﻏﺎز و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۱ ﻃﺮح اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل در زمینی به مساحت ۷٫۵ هکتار ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۵۰۰۰ ﺗﻦ در روز متانول در فاز دوم پتروشیمی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوژه از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ۹۴ آﻏﺎز و ﻃﯽ ﻣﺪت ۵۶ ﻣﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ۹۹ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
این مجتمع پس از چهار سال تلاش شبانه روزی و با بیش از ۱۴ میلیون نفر/ساعت کار بدون حادثه در خرداد ۹۹ به بهره‌برداری رسید و با حضور مقامات عالی رتبه به صورت رسمی افتتاح شد. طرح کیمیا پارس خاورمیانه از طرح‌هایی است که در برنامه بهره‌برداری سال ۹۹ قرار گرفته بودو به لطف خداوند شرکت کیمیای پارس خاورمیانه موفق شد در موعد مقرر، خود را به خط پایان بهره‌برداری برساند. این شرکت زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است