مهندس بدری مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس شد
مهندس بدری مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس شد
طی مراسمی مهندس بدری به عنوان مدیرعامل کیمیای پارس خاورمیانه معارفه شد .

🔹️به گزارش اقتصادبیمه ، ظهر امروز چهارشنبه ۳۱فروردین ماه، طی مراسمی با حضور مدیران هلدینگ پتروفرهنگ، محمدجواد بدری به عنوان
. مدیرعامل شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه معارفه شد.

شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ 1386/07/03 تحت شماره 308393 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﻏﺎز و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل 1391 ﻃﺮح اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل در زمینی به مساحت 7.5 هکتار ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 5000 ﺗﻦ در روز متانول در فاز دوم پتروشیمی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوژه از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 94 آﻏﺎز و ﻃﯽ ﻣﺪت 56 ﻣﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه 99 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
این مجتمع پس از چهار سال تلاش شبانه روزی و با بیش از ۱۴ میلیون نفر/ساعت کار بدون حادثه در خرداد ۹۹ به بهره‌برداری رسید و با حضور مقامات عالی رتبه به صورت رسمی افتتاح شد. طرح کیمیا پارس خاورمیانه از طرح‌هایی است که در برنامه بهره‌برداری سال ۹۹ قرار گرفته بودو به لطف خداوند شرکت کیمیای پارس خاورمیانه موفق شد در موعد مقرر، خود را به خط پایان بهره‌برداری برساند. این شرکت زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است