مهر تایید ممیزان خارجی بر مدیریت کیفیت آزمایشگاه پتروشیمی نوری
مهر تایید ممیزان خارجی بر مدیریت کیفیت آزمایشگاه پتروشیمی نوری

ممیزی خارجی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 شرکت پتروشیمی نوری ۲۶ تا ۲۷ فروردین ماه با موفقیت انجام شد

اقتصاد و بیمه – ممیزی خارجی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 شرکت پتروشیمی نوری ۲۶ تا ۲۷ فروردین ماه با موفقیت انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، ارزیابی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO_IEC 17025 این شرکت، بر اساس ویرایش ۲۰۱۷، توسط مرجع اعتباردهی تورکاک (TURKAK) کشور ترکیه، برای چندمین سال متوالی، با موفقیت به پایان رسید.این ممیزی به بصورت حضوری توسط دو نفر از ممیزان مدیریتی و فنی شرکت تورکاک انجام پذیرفت و پس از بازبینی الزامات مدیریتی و فنی و بررسی های نهایی، اعتبارنامه آزمایشگاه پتروشیمی نوری برای مدت یک سال دیگر تمدید گردید.