مقایسه سود هر سهم شرکت های بیمه خصوصی و کسب جایگاه اول توسط بیمه ما در سال مالی ۹۹
مقایسه سود هر سهم شرکت های بیمه خصوصی و کسب جایگاه اول توسط بیمه ما در سال مالی ۹۹
با توجه به صورت های مالی 1399 خلاصه اطلاعات مالی شرکت بیمه "ما" به شرح زیر است: