با توجه به صورت های مالی 1399 خلاصه اطلاعات مالی شرکت بیمه "ما" به شرح زیر است: