معیار در مسیر تعالی
معیار در مسیر تعالی
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی‌عام) مورخ 19/10/1400 در محل هتل سیمرغ برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 84/58 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای خالق  بود، که جنابان ارجمندی  و یعقوبی در مقام نظار اول و دوم و آقای مهندس جعفری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 31/06/1400 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.

«گزارش تکمیلی به زودی در وب سایت و نشریه»