معاون محیط زیست انسانی از فجر انرژی بازدید کرد
معاون محیط زیست انسانی از فجر انرژی بازدید کرد

معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و هیأت همراه از واحد تصفیه پساب ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کردند

اقتصاد و بیمه – معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و هیأت همراه از واحد تصفیه پساب ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی، بعد از ظهر چهار شنبه 19 بهمن 1401 ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، اشرفی مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان و هیئت همراه از واحد تصفیه پساب ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس بازدید کردند.


در جریان این بازدید که با حضور مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس و رئیس HSE این شرکت همراه بود، معاون محیط زیست انسانی با فرآیند تصفیه پساب های صنعتی آشنا شده و آب زلال خروجی از این واحد که برای آبیاری فضای سبز منطقه استفاده می شود را بررسی کرد.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس بمنظور تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی مجتمع های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دو تصفیه خانه مجزا در سایت 2 و سایت 4 این منطقه احداث کرده است.

در واحدهای تصفیه پساب فجر، پساب صنعتی دریافت شده با املاح پایین پس از جداسازی روغن و تصفیه فیزیکی و شیمیایی به همراه پسآب بهداشتی در سیستم بیولوژیکی، یا لجن فعال، تصفیه شده و پس از زلال سازی و کنترل نهایی جهت استفاده در شبکه فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی و رقیق سازی بخش HIGH TDS استفاده می شود.

تصفیه خانه پساب ناحیه 1 جهت تصفیه پسابهای با املاح بالا (HIGH TDS) ، با املاح پایین LOW TDS و پساب بهداشتی طراحی شده و ظرفیت این واحد برای پساب با املاح بالا 70 متر مکعب بر ساعت و برای پساب با املاح پایین و پساب بهداشتی 460 مکعب بر ساعت است.

ظرفیت واحد پساب ناحیه 2 نیز 520 مکعب بر ساعت برای پساب املاح پایین (LOW TDS) و پساب بهداشتی، 25 متر مکعب تصفیه پسابهای با املاح بالا (HIGH TDS) بوده که در مجموع ظرفیت هر دو واحد بیش از 980 متر مکعب بر ساعت است.