مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران برگزاری سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران
مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران برگزاری سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران
طی مراسمی که در پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید از اعضای شورای سیاستگذاری،علمی واجرایی سمپوزیوم، مدیران کارگروه‌ها و دست‌اندرکاران،تشکلهای گردشگری،دانشگاهها وسایر حامیان برگزاری سمپوزیوم تقدیر به عمل آمد.

طی مراسمی که در پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی  در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید از اعضای شورای سیاستگذاری،علمی واجرایی سمپوزیوم، مدیران کارگروه‌ها و دست‌اندرکاران،تشکلهای گردشگری،دانشگاهها وسایر حامیان برگزاری سمپوزیوم تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور آقای دکتر حسن انصاری رئیس شورای سیاستگذاری سمپوزیوم، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو دبیرکل سمپوزیوم، و آقای دکتر سید سعید هاشمی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گزارشی از نحوه شکل‌گیری ایده‌ی سمپوزیوم و اقدامات و فعالیت‌های اجرایی آن ارزیابی نقاط قوت و ضعف و همچنین دستاوردهای آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

همچنین هریک از حاضرین در جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را برای استمرار برگزاری رویدادهای مشابه و بهره‌گیری از نتایج سمپوزیوم برای بهره برداری مدیران دولتی وسیاستگذاران مطرح نمودندوپیشنهادبرگزاری نشستهای فصلی کاربردی مطرح شد.

در پایان این مراسم از همه اعضاء، مدیران و دست‌اندرکاران سمپوزیوم تقدیر بعمل آمد و لوح سپاس به آنان اهدا گردید.