مدیرعامل DAS انگلستان: بیدبلند خلیج فارس از پر افتخارترین سازمان‌های تولیدی در بها دادن به استانداردهای مدیریتی است
مدیرعامل DAS انگلستان: بیدبلند خلیج فارس از پر افتخارترین سازمان‌های تولیدی در بها دادن به استانداردهای مدیریتی است
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در نخستین سال تولید، موفق به اخذ استانداردهای مدیریتی ایزو ۹۰۰۱.۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱.۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴.۲۶۰۰۰از شرکت DAS انگلستان شد.

محمود امین‌نژاد، مدیرعامل این شرکت در نشست اختتامیه ممیزی خارجی سیستم‌های مدیریتی گفت: ممیزان شرکت DAS انگلستان با انجام دو مرحله ممیزی خارجی و ۳۶ نفر روز ممیزی، تطابق فرآیندها و عملکردهای شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس را با ۶ استاندارد مدیریتی تایید شد.

وی افزود: گواهینامه‌ها با اعتبار نهادهای ملی اعتباربخشی دو کشور انگلستان و ایران؛ سرویس اعتباربخشی انگلستان (UKAS) و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) صادر شده است.