مدیرعامل پست بانک خبر های خوبی از عملکردپست بانک به خبرنگاران داد
مدیرعامل پست بانک خبر های خوبی از عملکردپست بانک به خبرنگاران داد
نقش پست بانک در خدمات ای تی در روستاها موفق بوده است

مشروح گزارش نشست خبری دکتر بهزاد شیری ،  مدیر عامل پست بانک ، با خبرنگاران بزودی در سایت و نشریه