مدیرعامل بیمه میهن انتخاب شد
مدیرعامل بیمه میهن انتخاب شد
با رای هیات مدیره بیمه میهن رسول آریانپور به سمت مدیرعامل بیمه میهن منصوب شد

با رای هیات مدیره بیمه میهن رسول آریانپور به سمت مدیرعامل بیمه میهن منصوب شد

آریانپور معاون مدیرعامل اسبق بیمه ایران بوده است