مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی امیرکبیر با حضور اکثریت سهامداران در حال برگزاری است
مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی امیرکبیر با حضور اکثریت سهامداران در حال برگزاری است
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه