مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران در حال برگزاری است .
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران در حال برگزاری است .
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه.