مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده پتروشیمی نوری برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده پتروشیمی نوری برگزار شد.
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه