مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فروشگاه های زنجیره ای افق‌کوروش
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فروشگاه های زنجیره ای افق‌کوروش