مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه میهن برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه میهن برگزار گردید.
در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه میهن؛ صورت های مالی دوره منتهی به 29 اسفند 1400 این شرکت به اتفاق آرا تأیید و تصویب شد.