مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی فن آوران در حال برگزاری است
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی فن آوران در حال برگزاری است
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه