مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول
گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول