مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجمع صنایع لاستیک یزد (پیزد ۱)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجمع صنایع لاستیک یزد (پیزد ۱)
گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجمع صنایع لاستیک یزد (پیزد ۱)