نقشه راه دکتر علی رستمی برای توسعه و تعالی همه جانبه «فملی»
نقشه راه دکتر علی رستمی برای توسعه و تعالی همه جانبه «فملی»
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس در سالن همایش وزارت کشور در حال برگزاری است . گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه

.