مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین در حال برگزاری است
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین در حال برگزاری است
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه.