گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی