مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در حال برگزاری است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در حال برگزاری است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در حال برگزاری است. گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه