مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر