مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تاید واتر خاورمیانه در حال برگزاری است .
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تاید واتر خاورمیانه در حال برگزاری است .
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه.