مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار گردید. گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه