مجمع عمومی سالیانه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد.
مجمع عمومی سالیانه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد.
گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه