«شصدف» در مرداد به مجمع سالانه می‌رود
«شصدف» در مرداد به مجمع سالانه می‌رود
مجمع دوده صنعتی فام ، به دلیل آماده نبودن گزارش حسابرسی به زمان دیگری موکول شد.

 

گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه