همراهان عزیز و گرانقدر با توجه به استقبال خوانندگان از شماره مهر ماه مجله اقتصاد و بیمه ، این شماره به چاپ دوم رسید.

جهت دانلود این شماره می توانید از طریق برگه آرشیو نشریه اقدام نمایید.