پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۰۶۷ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۳۶ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت داده گستر عصرنوین (سهامی عام) می‌رساند که مجمع عمومی فوق العاده دعوت شده برای روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵ لغو و تاریخ برگزاری مجمع مزبور متعاقباً آگهی خواهد شد.

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۰۶۷ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۳۶ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت داده گستر عصرنوین (سهامی عام) می‌رساند که مجمع عمومی فوق العاده دعوت شده برای روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵ لغو و تاریخ برگزاری مجمع مزبور متعاقباً آگهی خواهد شد.

p10-1
p8-1