با رایزنی های گسترده جهت جذب یک کسب سهم بیشتر از بازار صنعت بیمه با تلاش های دکتر نیما نورالهی و مدیریت شرکت، آستان قدس رضوی با بیمه تجارت نو قرارداد همکاری خدمات بیمه منعقد کرد

با رایزنی های گسترده جهت جذب یک کسب سهم بیشتر از بازار صنعت بیمه با تلاش های دکتر نیما نورالهی و مدیریت شرکت، آستان قدس رضوی با بیمه تجارت نو قرارداد همکاری خدمات بیمه منعقد کرد