فولاد مبارکه پرچم دار اقتصاد کشور و فرزند انقلاب اسلامی است
فولاد مبارکه پرچم دار اقتصاد کشور و فرزند انقلاب اسلامی است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: فولاد مبارکه پرچم دار اقتصاد کشور و فرزند انقلاب اسلامی است و دانش تولید ورق در این شرکت بی نظیر است

اقتصاد و بیمه – مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: فولاد مبارکه پرچم دار اقتصاد کشور و فرزند انقلاب اسلامی است و دانش تولید ورق در این شرکت بی نظیر است.