فهيمي كيا‌ مدیر سلامت محیط زیست و ایمنی پتروشیمی پارس گفت:يكي از مهمترين اقدامات اين شركت براي صيانت از محیط موضوع فلرینگ و انتقال لاین بخار به فلر خارجی سازمان بوده است

اقتصادوبیمه؛

به گزارش روابط عمومي شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس

فهيمي كيا‌ مدیر سلامت محیط زیست و ایمنی پتروشیمی پارس گفت:يكي از مهمترين اقدامات اين شركت براي صيانت از محیط موضوع فلرینگ و انتقال لاین بخار به فلر خارجی سازمان بوده است اقدامي كه باعث شده که هیچ آلاینده‌ای به وارد محیط زیست نشود. وی با اشاره به اینکه انجمن مدیریت سبز اروپا رویکرد انتقال بخار به فلر توسط پتروشیمی پارس را به عنوان یک طرح برتر انتخاب کرده است ، افزود: اين شركت موفق به كسب لوح تقدیر در سطح ۲ جایزه سبز مدیریت اروپا شد.
آمدیر سلامت محیط زیست و ایمنی پتروشیمی پارس همچنين با اشاره به فعالیت‌های پتروشیمی پارس در خصوص مسئولیت اجتماعی گفت :در اين زمينه، در چهار سال اخیر، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان محیط زیست به بیش از ۹ هزار دانش‌آموز و ۹۰۰ محیط یار آموزش هاي ضروري ارائه شد.فهيمي كيا افزود در سال آتی نیز همگام با مدارس ،برنامه‌های آموزشي ادامه خواهند يافت و برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای پيش بيني شده است.