فروش محصولات «نوری» در تیرماه، به قله رسید
فروش محصولات «نوری» در تیرماه، به قله رسید
پتروشیمی نوری در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۸ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان شناسایی کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۳۱ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان به ثبت رساند.

“نوری” میزان درآمدی که طی تیرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار داخل کشور با ۵ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۶۳ درصد از درآمد ماهانه بود.

درآمد ماهانه پتروشیمی نوری در تیرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۳ درصد افزایش درآمد را به دنبال داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۹ درصد رشد را توانست طی این دوره به دست آورد، از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۶۶ درصدی روبه‌رو بود.

بیشترین میزان درآمدی که نوری طی این دوره یک‌ماهه به دست آورد در اختیار «رافینیت (صادراتی)» با یک هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان بود و «پارازایلین (داخلی)» نیز با یک هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرارگرفت، در تیرماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به ارتوزایلین (صادراتی)» با ۳۳ میلیون تومان در ازای هر تن تعلق گرفت.

پتروشیمی نوری در تیرماه مقدار فروش محصولات خود را بالغ‌بر ۳۶۴ هزارتن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با یک میلیون و ۳۲۱ هزارتن گزارش شد، مقدار فروش محصولات نوری در تیرماه نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد.