بیمه تعاون در سراسر کشور نمایندگی جنرال اعطا می کند.

بیمه تعاون در نظر دارد نسبت به اعطا نمایندگی جنرال، طبق آیین نامه 75 شورای عالی بیمه در «سراسر کشور» اقدام نماید. بدین وسیله از واجدین شرایط دعوت می نماید تا با مراجعه به آدرس ذيل نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

لینک فرم درخواست

https://b2n.ir/400058