عملکرد هلدینگ مدیریت صنعت شوینده فراتر از پیش بینی ها
عملکرد هلدینگ مدیریت صنعت شوینده فراتر از پیش بینی ها
شرکت مدیریت صنعت شوینده در عملکرد یازده ماهه خود با کسب درآمد عملیاتی به مبلغ ۱/۵۷۰/۸۹۷ میلیون ریال توانست سود خالص ۱/۳۸۰/۰۵۰ میلیون ریال کسب نماید و نسبت به عملکرد سال قبل با افزایش ۶۳۰ درصدی به میزان ۱/۱۹۶/۲۲۰ میلیون ریال سود خالص خود را افزایش دهد.

شرکت مدیریت صنعت شوینده در عملکرد یازده ماهه خود با کسب درآمد عملیاتی به مبلغ ۱/۵۷۰/۸۹۷ میلیون ریال توانست سود خالص ۱/۳۸۰/۰۵۰ میلیون ریال کسب نماید و نسبت به عملکرد سال قبل با افزایش ۶۳۰ درصدی به میزان ۱/۱۹۶/۲۲۰ میلیون ریال سود خالص خود را افزایش دهد.
شایان ذکر است شرکت مدیریت صنعت شوینده با مدیر عاملی دکتر امیرعلی نعمت الهی در مقام سومین هلدینگ بزرگ صنعت شوینده کشور و داشتن شرکتهای تابعه بورسی، فرابورسی و غیر بورسی با سهم ۱۰ درصدی از بازار صنعت شوینده کشورمان توانسته است با یک انسجام و هم افزایی هم در امر جهش تولید و همچنین افزایش در صادرات بسیار موفق عمل کند به طوری که مدیر عامل هلدینگ شوینده نشان عالی مدیرسال و شرکت پاکسان توانستند مدال افتخار صادرات را در سال جاری به خود اختصاص دهند.