عملکرد فوق العاده « فملی »
عملکرد فوق العاده « فملی »

ملی مس ایران در بهمن ماه فوق العاده عمل کرده و فروش ۱۰ همتی را داشته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۴۵٪ و ۵۹٪ رشد داشته است

اقتصاد و بیمه – .ملی مس ایران در بهمن ماه فوق العاده عمل کرده و فروش ۱۰ همتی را داشته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۴۵٪ و ۵۹٪ رشد داشته است

مجموع فروش فملی در دوره ۱۱ ماهه ۷۴ همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴٪ داشته است.

فملی در بهمن ماه ۱۱۲۳۹ تن کاتد را به صورت صادراتی به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته رشد ۶۳٪ داشته است. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد ۱۸٪ داشته است.

آخرین قیمت سهم ۹۱۵ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم ۱۷٪ بوده است.