عملکرد «غمینو» در ۷ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰
عملکرد «غمینو» در ۷ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق در مدت 7 ماهه منتهی به مهرماه 1400 حدود 208 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد که فروش شرکت در سال 1400 روند صعودی را تقریبا داشته است.

شرکت  صنایع غذایی مینو شرق در مدت ۷ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد که فروش شرکت  در سال ۱۴۰۰ روند صعودی را تقریبا داشته است